Coaching zespołowy

Team coaching (coaching zespołowy) jest procesem rozwojowym ze wszystkimi członkami Zespołu jednocześnie (traktowanie ich jako cały system, w przeciwieństwie do pojedynczych jednostek).
To metoda pracy z Zespołem, w ramach której Coach wspiera podnoszenie jego efektywności - interpersonalnej i zadaniowej.

Team coaching ma na celu wzmocnienie Zespołu, identyfikowanie się z nim, pomaga pracownikom zrozumieć, jak pracować lepiej z innymi dla wspólnego celu. To efektywna metoda ucząca Zespoły jak zarządzać konfliktem i wzmacniać relacje zawodowe ich członków.

 

Kluczowe zasady team coachingu:

 • Coach pracuje z Zespołem jako całością.
 • Cele do pracy na Team coaching definiuje Zespół i są one wspólne dla wszystkich jego członków.
 • Odpowiedzialność za dokonywane wybory i decyzje leży po stronie Zespołu.
 • Za rezultaty Team Coachingu odpowiada Menedżer Zespołu i Zespół, natomiast Coach odpowiada za strukturę i proces jego przeprowadzenia. 

 

Nasze specjalizacje w team coachingu:

 • Coaching osiągnięć zespołu (Team performance coaching) - dedykowany Menedżerom i całym Zespołom. Koncentruje się na podnoszeniu efektywności pracy własnej i zespołu, określeniu potencjału, zasobów, konstruktywnym przezwyciężaniu sytuacji konfliktowych, rozwiązywaniu problemów, wypracowaniu zasad współpracy pod kątem realizacji celu zespołu i efektywnej komunikacji.
 • Coaching budowania zespołu (Team building coaching) - dedykowany Menedżerom i całym Zespołom. Koncentruje się na wypracowaniu relacji zespołowych, integracji wokół wspólnego celu, doborze stylu komunikowania się i kierowania do faz rozwoju całego zespołu i poszczególnych pracowników, tworzeniu sprzyjającej atmosfery pracy.

 

Team coaching rekomendujemy szczególnie, gdy:

 • Spada zaangażowanie Członków Zespołu.
 • W Zespole pojawiają się konflikty interpersonalne (szczególnie bierne).
 • Obserwujemy nieprzestrzeganie norm społecznych.
 • Szwankuje komunikacja między pracownikami.
 • Dużą rolę odgrywa nieformalny lider, za którym podąża część Zespołu.
 • Tworzy się nowy zespół (np. projektowy lub po zmianach organizacyjnych/strategicznych).

 

Korzyści z team coachingu:

 • Doświadczenie tego, co dla każdego członka Zespołu jest ważne.
 • Wypracowanie wspólnych wartości zapewniających realizację „strategii sukcesu".
 • Poprawa własnej komunikacji zmieniającej podejście do siebie nawzajem i wpływającej na wzajemne relacje.
 • Pogłębienie wiedzy na temat tego, co łączy, a co dzieli członków Zespołu.
 • Wypracowanie zasad efektywnej współpracy w obrębie Zespołu.
 • Zjednoczenie się wokół jednego celu.
 • Zwiększenie motywacji do osiągania wspólnych celów.Jeśli masz pytania dotyczące naszego podejścia coachingowego - zapraszam do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl