Coaching

Coaching jest procesem rozwojowym, w ramach którego Coach wspiera Coachee w realizacji jego celu, nazwaniu mocnych i słabszych stron, radzeniu sobie z osobistymi ograniczeniami, poszerzaniu świadomości Klienta (Coachee) co do różnych możliwości wyboru kierunku, jak i sposobu działania, podtrzymywaniu motywacji do realizacji celu i w konsekwencji podniesieniu efektywności działania. 

Coaching polega na indywidualnej współpracy Coachee z Coachem, której podstawą jest chęć wzięcia w nim udziału, partnerska relacja, szacunek oraz poufność omawianych zagadnień.

Prowadzony przez nas coaching jest jednym z elementów zaawansowanych programów rozwojowych (np. wzmacnia efekty szkolenia, służy rozwojowi po sesji Development Center/Overview 360/Pogłębionej Diagnozie Menedżerskiej lub występuje jako odrębne działanie.

Procesy coachingowe prowadzimy w oparciu o autorski Model Perspektywy Systemowej.


Nasz zespół coachów:

Jesteśmy praktykami biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem (strategicznym, menedżerskim i psychologicznym), certyfikowanymi przez międzynarodowe organizacje (ICF i ICC), na bieżąco rozwijamy się, biorąc udział w profesjonalnym mentoringu i korzystając z superwizji. Naszą wspólną cechą jest silne zorientowanie na rezultat procesu coachingowego. Pracujemy w oparciu o standardy i Kodeks Etyczny ICC i ICF, co zapewnia wysoki poziom usług.


Nagrody i partnerzy:

Nasze rozwiązania zostały 9-krotnie nagrodzone Medalami Europejskimi przez Komitet Społeczno-Ekonomiczny Unii Europejskiej. Współpracujemy z innowacyjnymi, międzynarodowymi dostawcami narzędzi (AQR LTD) i badań (Uniwersytet w Hull). Wyniki naszych badań publikują m.in. Harvard Business Review, Puls Biznesu, Gazeta Giełdy - Parkiet, CEO, CFO, Polityka, Rzeczpospolita.

Specjalizujemy się w Result Coachingu:

Rodzaj coachingu

Nasza specjalizacja

Grupa docelowa

Główny obszar coachingu

Coaching
indywidualny
 

Coaching zmian strategicznych (Strategic change coaching)


Członkowie Zarządu,
najwyżsi rangą Menedżerowie


Wsparcie w procesie wdrażania zmian organizacyjnych, fuzji, restrukturyzacji, trudnych procesów wewnątrz organizacyjnych, zmianie kultury, formułowaniu wizji,
strategii działania i kierunków dalszego rozwoju organizacji.


Coaching zaawansowanego przywództwa
(Executive coaching)

Członkowie Zarządu,
najwyżsi rangą Menedżerowie


Zwiększenie skuteczności realizacji krótko
i długoterminowych celów organizacji, analiza wpływu lidera, zrozumienie przez niego kluczowych ról menedżerskich i wdrożenie standardu efektywnych zachowań przywódczych.

Coaching umiejętności menedżerskich
(Managerial coaching)


Menedżerowie średniego szczebla zarządzania
oraz awansowani na stanowisko menedżerskie


Rozwój stylu zarządzania, umiejętności menedżerskich (komunikacja, delegowanie, motywowanie, monitorowanie, przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej), podejmowanie decyzji, budowanie wizerunku, refleksja nad swoim działaniem, zespołem, otoczeniem biznesowym i ważnymi dla siebie sferami życia.


Coaching pewności siebie - siły i odporności psychicznej
(Confidence coaching)


Menedżerowie
i pracownicy
o wysokim potencjale
(HiPo, Talenty)


Wzmocnienie wiary w siebie, zarządzanie emocjami, wypracowanie postawy sprzyjającej podejmowaniu nowych wyzwań, odważne działanie, asertywność, radzenie sobie z krytyką i efektywne funkcjonowanie
w relacjach interpersonalnych.

Coaching kariery
(Career coaching)


Menedżerowie
i pracownicy
o wysokim potencjale
(HiPo, Talenty)

Weryfikacja posiadanych zasobów pracownika, poszerzenie świadomości i zaplanowanie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Coaching
zespołowy

 

Coaching osiągnięć zespołu
(Team performance coaching)


Menedżerowie
i całe Zespoły


Podniesienie efektywności pracy własnej i zespołu, określenie potencjału, zasobów, konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych, rozwiązywanie problemów, wypracowanie zasad współpracy pod kątem realizacji celu zespołu i efektywnej komunikacji. 


Coaching budowania zespołu
(Team building coaching)


Menedżerowie
i nowotworzone Zespoły

Wypracowanie nowych relacji zespołowych, integracja wokół wspólnego celu, dobór stylu komunikowania się
i kierowania do faz rozwoju całego zespołu i poszczególnych pracowników, tworzenie sprzyjającej atmosfery pracy.

Coaching
grupowy

Grupowy coaching kariery dla Talentów


Menedżerowie
i pracownicy
o wysokim potencjale
(HiPo, Talenty)

Wsparcie w rozwoju zawodowym, określeniu kierunku
i kolejnych etapów kariery.


Najczęstsze efekty prowadzonych przez nas coachingów:

  • Istotne zwiększenie skuteczności wdrażania zmian w organizacji.
  • Realizacja założonych celów zawodowych/osobistych i wyników.
  • Szybsze podejmowanie trafnych decyzji.
  • Znacząca poprawa relacji z pracownikami, klientami oraz otoczeniem.
  • Zwiększenie skuteczności menedżerskiej poprzez dopasowanie stylu do sytuacji.
  • Rozwój umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania zespołem.
  • Skuteczne wdrożenie po awansie na wyższe stanowisko.
  • Nauka głębszej autorefleksji nad sobą, codziennym działaniem i kontekstem biznesowym.


Przeczytaj nasze artykuły:


Potwierdzenie jakości:

Jeśli masz pytania dotyczące naszego podejścia coachingowego - zapraszam do kontaktu z nami: 4bp@4bp.com.pl