4 Business & People Sp. z o.o.
ul. Oksywska 34a
01-694 Warszawa
NIP 525 237 92 37

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł